กลุ่มบริหารวิชาการ

ดร.ทิวา แจ้งสุข
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานบริหาร