กลุ่มบริหารบุคคล

ดร.ทิวา แจ้งสุข
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานบริหาร