กลุ่มบริหารทั่วไป

ดร.ทิวา แจ้งสุข
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานบริหาร